Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever (“Opdrachtgever”) aan – en andere dienstverlening door – YOUR OFFICE V.O.F. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Rechtsbetrekking uitsluitend met YOUR OFFICE V.O.F.

Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door YOUR OFFICE V.O.F. , ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door YOUR OFFICE V.O.F. aan een Opdrachtgever.

Honorarium en facturering

Tenzij anders overeengekomen, declareert YOUR OFFICE V.O.F. op basis van gewerkte tijd tegen de geldende uur-/ of standaardtarieven, vermeerderd met omzetbelasting en met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten. Voor het opstellen van documenten zal het overeengekomen bedrag per document worden berekend, vermeerderd met omzetbelasting en met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten. YOUR OFFICE V.O.F. factureert per elke twee weken. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.

Aansprakelijkheid

Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van YOUR OFFICE V.O.F. kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van YOUR OFFICE V.O.F. en niet van diens vennoten of derden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in verband hiermee wordt uitbetaald onder de door YOUR OFFICE V.O.F. afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van YOUR OFFICE V.O.F. beperkt tot EUR 1.000,00 (zegge: één duizend euro) Aan YOUR OFFICE V.O.F. verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan YOUR OFFICE V.O.F. verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) vennoten van YOUR OFFICE V.O.F., (b) andere gerelateerde entiteiten van YOUR OFFICE V.O.F. of haar vennoten, (c) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan YOUR OFFICE V.O.F. verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen. De Opdrachtgever vrijwaart YOUR OFFICE V.O.F. en de aan YOUR OFFICE V.O.F. verbonden personen voor alle aanspraken door derden waarvoor de aansprakelijkheid van YOUR OFFICE V.O.F. is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

Inschakeling van derden

YOUR OFFICE V.O.F. mag voor rekening van de Opdrachtgever een derde inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. YOUR OFFICE V.O.F. mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de Opdrachtgever aanvaarden. YOUR OFFICE V.O.F. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

Gegevensbescherming en compliance

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De Opdrachtgever stemt er mee in dat YOUR OFFICE V.O.F. gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. YOUR OFFICE V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

Recht- en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen met YOUR OFFICE V.O.F. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht. Voor zover YOUR OFFICE V.O.F. daartoe verplicht is zal zij de identiteit van haar Opdrachtgever vaststellen. Voor zover YOUR OFFICE V.O.F. daartoe verplicht is verwerkt zij persoonsgegevens van haar Opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Voor zover YOUR OFFICE V.O.F. daartoe wettelijk verplicht is, bewaart zij elektronische of papieren dossiers.